top of page

Прочитайте текст даної оферти і якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом цієї оферти, чи не зрозуміли будь-який пункт цієї оферти, пропонуємо Вам відмовитися від послуг, або уточнити інформацію, що Вас цікавить за телефоном
+38 073 219 96 16 чи написавши електронний лист за адресою: seaside.runners.ods@gmail.com

У випадку прийняття умов даної публічної оферти, Ви погоджуєтеся з усіма умовами оферти і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення.

Договір публічної оферти

Викладений нижче текст Договору, адресований фізичним особам і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) юридичної особи ФОП Волобуєв Олексій Романович, названої в подальшому як «Виконавець» на визначених Договором умовах, згідно з обраним переліком послуг, розміщених на Сайті Виконавця: www.seasiderunners.com Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 Цивільного кодексу України і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій, передбачених п. 4.5. цього Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

1. Загальні положення

1.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

1.2. Чинна версія даного Договору завжди розміщена на Сайті Виконавця і в обов’язковому порядку є доступна для ознайомлення Клієнту до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.

2. Терміни, що використовуються в цьому Договорі

2.1. «Клієнт» — фізична особа, що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, яка купує у Виконавця послуги з організації змагань.

2.2. «Сайт Виконавця» — сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет під доменним ім’ям www.seasiderunners.com

2.3. Надалі по тексту Договору Клієнт і Виконавця також називаються разом «Сторони», а кожен окремо «Сторона».

3. Предмет Договору

3.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем послуг Клієнту, як фізичних так і нематеріальних (наприклад, реєстраційних сертифікатів для участі в спортивних заходах) згідно з обраним переліком послуг, розміщених на Сайті Виконавця, на визначених Договором умовах.

4. Порядок укладення Договору

4.1. Договір укладається між Клієнтом і Виконавця у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).

4.2. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Клієнтом всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору.

4.3. Акцептом умов Договору є здійснення Клієнтом дій, визначених п. 4.4. Договору.

4.4. Клієнт здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними на Сайті Виконавця шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій: 1) заповнення Клієнтом спеціалізованої форми Заявки, розміщеної на Сайті Виконавця; 2) здійснення оплати Клієнтом послуг Виконавця за ціною, вказаною на Сайті Виконавця.

4.5. Будь-яка з вказаних у п. 4.4. дій в окремості, яка виконана Клієнтом, свідчить про те, що Клієнт ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.

4.6. Термін акцепту не обмежений.

4.7. Внесення оплати за послугу, є підтвердженням остаточного рішення по її придбанню.

4.8. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту і діє до моменту отримання послуги Клієнтом, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України. Після отримання послуги, взаємовідносини між Клієнтом та Продавцем регулюються чинним законодавством України.

4.9. Укладання Договору означає, що Клієнт: 1) у необхідному для нього обсязі ознайомився з правилами отримання послуг; 2) визнає безумовну професійну придатність Виконавця і правила здійснення всіх дій, описаних в цьому Договорі; 3) приймає всі умови вказаного Договору без зауважень.

5. Порядок розрахунків

5.1. Послуги надаються Клієнту виключно на попередній платній основі шляхом оплати Клієнтом обраних позицій по цінам, вказаним на Сайті Виконавця.

5.2. Оплата, внесена Клієнтом за послугу, у разі одностороннього припинення договору Клієнтом, або у зв’язку з порушеннями умов даного Договору з боку Клієнта, не повертається.

5.3. Оплата товарів здійснюються шляхом перерахування коштів на банківську картку Виконавця за допомогою системи "Portmone".

6. Права та обов’язки Виконавця

6.1. Виконавець зобов’язаний

6.1.1. До надання послуг надати Клієнту цей Договір для ознайомлення шляхом публікації на Сайті Виконавця;

6.1.2. Забезпечити якісне надання послуг Клієнту або його довіреній особі;

6.1.3. Надавати рекомендації при виборі видів послуг у випадках, коли цього вимагає Клієнт;

6.1.4. Попередити про будь-які зміни умов надання послуг, а також регламенту проведення спортивних змагань (у випадку купівлі реєстраційних слотів для участі в цих змаганнях). Виконавець не несе відповідальності за несвоєчасне попередження у випадку, якщо Клієнтом було надано неактуальні контактні дані;

6.2. Виконавець має право

6.2.1. Обмежувати кількість реєстраційних сертифікатів для участі в спортивних заходах;

6.2.2. Відмовити у продажі реєстраційних сертифікатів особам, які не відповідають віковим або іншим критеріям учасників змагань, порушують або порушували принципи проведення заходів «SEASIDE RUNNERS ODS» в минулому;

6.2.3. Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір, в тому числі, в ціни Послуг.

7. Права та обов’язки Клієнта

7.1. Клієнт зобов’язаний:

7.1.1.Вносити достовірні реєстраційні дані для реєстраційних сертифікатів на спортивні заходи.

7.1.2. Під час користування послугами сумлінно виконувати рекомендації та поради Виконавця.

7.2. Клієнт має право

7.2.1. Користуватись послугами згідно умов даного Договору;

7.2.2. Вимагати від Виконавця виконання вимог даного Договору;

7.2.3. Обирати із запропонованих Виконавцем послуг додаткові послуги;

7.2.4. Знайомитися з регламентом та умовами проведення спортивних заходів;

7.2.5. Вносити пропозиції щодо покращення роботи Виконавця

7.2.6. Брати участь у заходах Виконавця.

8. Відповідальність сторін

8.1. Виконавець несе відповідальність перед Клієнтом у розмірі документально підтвердженої суми Оплати/Передоплати за неотримані послуги.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за збитки Клієнта, що виникли в результаті відмови від останнього отримання послуг, у відповідності з вимогами даного Договору.

8.3. Виконавець несе відповідальність тільки за ті зобов’язання, які вказані в Договорі та чинному законодавстві України.

8.4. Клієнт несе всю відповідальність за достовірність відомостей, вказаних ним у Заяві Клієнта, а також при заповненні форми для оформлення страховки. У випадку якщо Клієнт не вказав, або невірно вказав персональні дані, Виконавець не відповідає за збитки Клієнта, понесені в результаті відмови в поверненні передоплати та наданні послуг та/або здійснення інших дій внаслідок неможливості правильної ідентифікації Клієнта.

8.5. В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно законодавства України, з урахуванням умов Договору.

8.6. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та яким неможливо було запобігти розумними заходами.

8.7. У випадку порушення Клієнтом умов цього Договору Виконавець не несе відповідальності за ті зобов’язання, які вказані в Договорі.

9. Зміни і розірвання Договору

9.1. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації змін на Сайті Виконавець. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

9.2. При внесенні Виконавець у Договір істотних змін, що впливають на можливість використання товарів Клієнтом, Виконавець повідомляє про них Клієнта, шляхом публікації їх на своєму Сайті не менше ніж за добу до вступу змін у силу.

9.3. Договір може бути розірвано у наступних випадках:

9.3.1. При прийняті Клієнтом рішення про відмову від отримання послуг і повідомленні Виконавця про це рішення шляхом письмової заяви.

9.3.2. На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

10. Вирішення суперечок

10.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання вимог даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмового звернення однієї зі Сторін до другої.

10.2. Виконавець після отримання від Клієнта претензії, зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів її розглянути та направити Клієнту послуг письмову вмотивовану відповідь.

10.3. Якщо суперечка між Сторонами не буде розв’язана в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися за розв’язанням суперечки в суд за місцем знаходження Виконавця.

11. Інші положення

11.1. Клієнт гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

11.2. З питань, що не є врегульованими цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами чинного законодавства України.

11.3. Сторони домовилися, що всі виключні майнові права на об’єкти інтелектуальної власності, які створені Виконавець та надаються Клієнту в процесі надання послуг, у тому числі передбачені Цивільним Кодексом України, Законом України «Про авторське право і суміжні права», Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів (Паризького акту від 24.07.1971, зміненого 02.10.1979), Всесвітньою конвенцією про авторське право 1952 року, а також іншими міжнародними нормативно-правовими актами.

11.4. Сторони зобов’язуються відповідно до вимог Закону забезпечити захист персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року №2297-VI, забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних Клієнта та/або іншими уповноваженими особами Сторін, яким такі персональні дані було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням обов’язків за цим Договором.

11.5. Виконавцем за цим договором є: SEASIDE RUNNERS ODS, ФОП Волобуєв Олексій Романович (3208721271), адреса: м. Одеса, вул. І. Рабіна, 21. Контактний телефон: +38 073 219 96 16, e-mail: seaside.runners.ods@gmail.com

bottom of page